องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอกองการศึกษา

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ฯ
นายชุติกร จันทร์ไตรรัตน์
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ฯ


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายชุติกร จันทร์ไตรรัตน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางกนกพร สุวรรณโข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ครู
นางสาวศุภลักษณ์ ไสสา
ครู


ครูผู้ช่วย
นางมลธวรรณ แพงภูงา
ครูผู้ช่วย


ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวญาณี ดวงสิมมา
ผู้ดูแลเด็ก


ทดสอบลงข้อมูลอำนาจหน้าที่ของส่วนการศึกษา ฯ