องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอกองการศึกษา

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ฯ
นายชุติกร จันทร์ไตรรัตน์
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ฯ


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายชุติกร จันทร์ไตรรัตน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางกนกพร สุวรรณโข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ครู
นางสาวศุภลักษณ์ ไสสา
ครู


ครูผู้ช่วย
นางมลธวรรณ แพงภูงา
ครูผู้ช่วย


ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวญาณี ดวงสิมมา
ผู้ดูแลเด็ก


อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา และส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น งานสันทนาการ  งานการศาสนา  งานศิลปวัฒนธรรม งานส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งส่วนราชการ ภายในออกเป็น 2 งาน คือ
   1. งานบริหารการศึกษา   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
         - งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
         - งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
         - งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
         - งานห้องสมุด และเครือข่ายทางการศึกษา 
         - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
         - งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา
         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
         - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
         - งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
         - งานสนับสนุนกิจการศาสนา 
         - งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
         - งานสันทนาการ 
         - งานกีฬาและนันทนาการ

         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย