องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอกองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุเพียร แก้วตีนแท่น
ผู้อำนวยการกองคลัง


รักษาราชการแทนนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสุภานัน สมอหมอบ
รักษาราชการแทนนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ


นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวสุปราณี บุญใหญ่
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวว่าง ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวว่าง ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายบัญฑิต อุทะกัง
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวสุพัตรา โพธิ์ศรีขาม
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางพรทิพย์ โพธิมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


กองคลัง  
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินงบประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน  อบต. รวบรวมสถิติ  เงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณ  การหักภาษี และนำส่ง รายการเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรอง ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน  การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ
1. งานการเงิน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานรับเงิน  -  เบิกจ่ายเงิน 
    - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
    - งานเก็บรักษาเงิน
2. งานบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    - งานการบัญชี 
    - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
    - งานงบการเงินและงบทดลอง 
    - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
    - งานพัฒนารายได้ 
    - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
    - งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
    - งานพัสดุ 
    - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ