องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอสำนักงานปลัด

หัวหน้าสำนักปลัด
นางศศิธร สมกุล
หัวหน้าสำนักปลัด


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายปฐมพงษ์ หล้าพรหมศิริกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายสมหมาย ทับหัวหนอง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
จ.อ.ภัทรพงศ์ กองเกิด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุคนทิพย์ ฑีฆายุพรรค
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวจริยา กองเกิด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายสมศักดิ์ ศรี่สังข์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นักพัฒนาชุมชน
นางศิริธร แสงสารวัตร์
นักพัฒนาชุมชน


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสมจิตร โนนตาเถร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
นางชาลิสา แพงมา
ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ


ผู้ช่วยบุคลากร
นางชญาภา สวัสดิ์ละคร
ผู้ช่วยบุคลากร


ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอัจฉรา พงษ์อุดทา
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


พนักงานขับรถยนต์
นายสนิท ชาวด่าน
พนักงานขับรถยนต์


ยาม
นายสมพร ปัดชา
ยาม


นักการภารโรง
นายคมสัน พิมแป้
นักการภารโรง


คนครัว
นางเวส สังฆะโห
คนครัว


คนงานทั่วไป
นางอัมพร หมื่นยุทธ
คนงานทั่วไป


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายศิริพงษ์ หมื่นแก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ๖) เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วยงานภายใน  ดังนี้
            ๑. งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                   (๑) การดำเนินงานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนตำบล
                   (๒) การดูแลรักษาจัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานพิธีการต่าง ๆ และงานต้อนรับ
                   (๓) การประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบล
                   (๔) การสาธารณกุศลขององค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
                   (๕) การตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                   (๖) การดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
                   (๗) การจัดทำคำสั่ง และประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบล
                   (๘) การดำเนินงานธุรการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                   (๙) สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตชุมชนเพื่อจัดทำแผนงาน
                   (๑๐) ดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อทำกิจกรรมในด้านต่าง ๆ
                   (๑๑) แสวงหาผู้นำท้องถิ่น เป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน
                   (๑๒) ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ เข้าใจ ริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น
                   (๑๓) ร่วมทำงานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
                   (๑๔) ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน
                   (๑๕) อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
                   (๑๖) การดำเนินงานนโยบายต่าง ๆ ด้านการพัฒนาชุมชน ของผู้บริหารและของรัฐบาล
                   (๑๗) การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
                   (๑๘) การส่งเสริมอาชีพ
                   (๑๙) การแจกจ่ายเบี้ยยังชีพ
                    (๒๐) การสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้พิการ และบุคคลไร้ที่พึ่ง
                   (๒๑) การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
                   (๒๒) การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
                   (๒๓) การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
                   (๒๔) การจัดทำทะเบียนประวัติ  และบัตรประจำตัวพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
                   (๒๕) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
                   (๒๖) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
                   (๒๗) การขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
                   (๒๘) การพัฒนาบุคลากร
                   (๒๙) การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบ                          (๓๐) การทำประกันสังคมลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล
                    (๓๑) การลาประเภทต่าง ๆ  ของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
                   (๓๒) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

            ๒. งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                   (๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบในการกำหนดนโยบาย 
                   (๒) การประสานแผน ประมวลแผน จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
                   (๓) การติดตามผลการดำเนินงานตามแผน
                   (๔) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง
                   (๕) การประสานข้อมูล ประมวลข้อมูล รวบรวม จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
                   (๖) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
             
          ๓.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                   (๑) การควบคุมและบังคับตาม พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒
                   (๒) การตรวจอาคารสถานที่ที่อาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย
                   (๓) การควบคุมและตรวจสถานที่ของนายตรวจอัคคีภัย
                   (๔) การควบคุมกำจัดหรือทำลายสิ่งที่อาจเกิดอัคคีภัยในสถานที่
                   (๕) การทำแผนการตรวจระบบความปลอดภัยในสถานที่
                   (๖) การส่งเสริมการจัดให้มีระบบความปลอดภัยในสถานที่
                   (๗) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบความปลอดภัย
                   (๘) การตรวจสอบและรับรองระบบความปลอดภัยในสถานที่
                   (๙) การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
                   (๑๐) การป้องกันและระงับอัคคีภัย
                    (๑๑) การตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
                   (๑๒) การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                   (๑๓) การฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
                   (๑๔) การดำเนินงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
                   (๑๕) การวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
                      (๑๖) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
           
         ๔.งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                   (๑) การส่งเสริมทางด้านการเกษตร พืชไร่ พืชสวน
                   (๒) การส่งเสริมการเพาะปลูก
                   (๓) การขยายพันธุ์พืช
                   (๔) งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
                   (๕) งานศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
                   (๖) การฝึกอบรมโครงการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ
                   (๗) การปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย
                   (๘) การส่งเสริมกลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์และให้คำปรึกษา
                   (๙) การส่งเสริมวิชาการทางด้านการเกษตร
                    (๑๐) การควบคุมโรคระบาดที่เกิดแก่พืชและสัตว์
                   (๑๑) การประสานงานหน่วยงานของรัฐในการช่วยเหลือเกษตร
                   (๑๒) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย