องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอสมาชิกสภา

ประธานสภา อบต.
นายมาย ปากศรี
ประธานสภา อบต.


รองประธานสภา อบต.
นายสมคิด ดีแป้น
รองประธานสภา อบต.


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายสุจิตร สุดโต
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายสีหราช ประกังลำภู
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1


สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
นายจำรอง เก่าพิลาด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
นายวิทยา บุษดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
นายชิด นิลทะสิงห์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
นายสุปัน สุดทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
นายจำลอง เทพตาแสง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
นายประยูร สุดอาราม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


สมาชิกสภา อบต.  หมู่5
นายบัว สันทา
สมาชิกสภา อบต. หมู่5


สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 5
นายคาน ศรีสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
นายประยูร แสงโทโพธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
นายเสาวภา สมีกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
นายสุพรรณ เพ็งลอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7


สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
นายสมัย สุดดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8


สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
นายทองสุข ต้องเกิด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8


สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
นายธีระพงษ์ สุดมูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9


สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
นายนิกร วงอั้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9


สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
นายธนกฤต แพงมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10


สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11
นายทรงศักดิ์ สุดทีป
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11


สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11
นายนิพล ชมภูทิพย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11