องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเกรียงศักดิ์ รื่นเทียน
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายพัฒนพงษ์ แก้วพรม
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ผช.ช่างโยธา
นายสมบัติ บุษดี
ผช.ช่างโยธา


ผช.ช่างไฟฟ้า
นายธนดล กระจ่างมล
ผช.ช่างไฟฟ้า


ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเกศรินทร์ อันชื่น
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ


ทดสอบลงข้อมูลอำนาจหน้าที่ของส่วนโยธา