องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเกรียงศักดิ์ รื่นเทียน
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายพัฒนพงษ์ แก้วพรม
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ผช.ช่างโยธา
นายสมบัติ บุษดี
ผช.ช่างโยธา


ผช.ช่างไฟฟ้า
นายธนดล กระจ่างมล
ผช.ช่างไฟฟ้า


ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเกศรินทร์ อันชื่น
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ


 
กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียนกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล 
การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ งาน ประกอบด้วย
 
๑. งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์งานวิศวกรรม งานประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานสำรวจพื้นที่ งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ สถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ งานวิศวกรรม งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริหารข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานออกแบบ เขียนแบบ ตรวจสอบ และคำนวณ งานวางโครงการก่อสร้าง งานสำรวจ งานวางโครงการด้านสาธารณูปโภค งานสาธารณูปการ งานระบบคมนาคมและการขนส่ง งานผลิตน้ำประปา งานออกใบอนุญาต งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย