องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอกองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุเพียร แก้วตีนแท่น
ผู้อำนวยการกองคลัง


รักษาราชการแทนนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสุภานัน สมอหมอบ
รักษาราชการแทนนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ


นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวสุปราณี บุญใหญ่
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวว่าง ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวว่าง ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายบัญฑิต อุทะกัง
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวสุพัตรา โพธิ์ศรีขาม
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางพรทิพย์ โพธิมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


ทดสอบลงข้อมูลอำนาจหน้าที่ของส่วนการคลัง