องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอหัวหน้าส่วนราชการ

ปลัด อบต.
นายฉัตรชัย ปฏิทัศน์
ปลัด อบต.


รองปลัด อบต.
นางมนปริยา สุดโต
รองปลัด อบต.


หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางศศิธร สมกุล
หัวหน้าสำนักงานปลัด


ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุเพียร แก้วตีนแท่น
ผู้อำนวยการกองคลัง


ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเกรียงศักดิ์ รื่นเทียน
ผู้อำนวยการกองช่าง


นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ฯ
นายชุติกร จันทร์ไตรรัตน์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ฯ