องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอหัวหน้าส่วนราชการ

ปลัด อบต.
นายฉัตรชัย ปฏิทัศน์
ปลัด อบต.


รองปลัด อบต.
นางมนปริยา สุดโต
รองปลัด อบต.


หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางศศิธร สมกุล
หัวหน้าสำนักงานปลัด


ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุเพียร แก้วตีนแท่น
ผู้อำนวยการกองคลัง


ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเกรียงศักดิ์ รื่นเทียน
ผู้อำนวยการกองช่าง


นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ฯ
นายชุติกร จันทร์ไตรรัตน์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ฯ