องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอคณะผู้บริหาร

นายก อบต.
นายชัยณรงค์ หมื่นแก้ว
นายก อบต.


รองนายก อบต.
นายทองสุข ปากศรี
รองนายก อบต.


รองนายก อบต.
นายพนมกร บุญช่าง
รองนายก อบต.


เลขานุการนายก อบต.
นางสาววนิชา หมื่นแก้ว
เลขานุการนายก อบต.