องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอคณะผู้บริหาร

นายก อบต.
นายชัยณรงค์ หมื่นแก้ว
นายก อบต.


รองนายก อบต.
นายทองสุข ปากศรี
รองนายก อบต.


รองนายก อบต.
นายพนมกร บุญช่าง
รองนายก อบต.


เลขานุการนายก อบต.
นางสาววนิชา หมื่นแก้ว
เลขานุการนายก อบต.