องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
การประชุมของคณะกรรมการกองทุน อบต.ป่าปอ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
ลงวันที่:
11 พฤศจิกายน 2559
รายละเอียด:
วันศุกร์ที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ   ได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนสุขภาพชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐   
เอกสารดาวน์โหลด: