องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ครั้งที่ 1/2561
 
ลงวันที่:
7 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียด:
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสุขภาพชุมชน ไตรมาศที่ 4 , รายงานงบการเงิน ประจำปี 2560 และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ 
เอกสารดาวน์โหลด: