องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าปอ
 
ลงวันที่:
2 สิงหาคม 2560
รายละเอียด:
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้เชิญคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 และรายงานรายรับจ่ายเงินคงเหลือประจำเดือนให้คณะกรรมการกองทุนทราบ
เอกสารดาวน์โหลด: