องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1,2,10บ้านป่าปอ ตำบลป่าปอ อำเภอบ้าไผ่ ไปบ้านโนนสว่าง ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
 
ลงวันที่:
8 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียด:
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 1,2,10 บ้านป่าปอ ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น ไปบ้านโนนสว่าง  ตำบลวังม่วง  อำเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ขนาดถนนกว้าง  5  เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าปอ  กำหนด จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ  2561  ราคากลางในการก่อสร้าง 2,610,800.-บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
เอกสารดาวน์โหลด: