องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าปอ
 
ลงวันที่:
27 กันยายน 2560
รายละเอียด:
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าปอ สำหรับเด็ก  จำนวน  63  คน ๆ ละ  20.-  บาท  จำนวน  6  เดือน  ตั้งแต่เดือน  ตุลาคม  2560  ถึง  เดือน  มีนาคม  2561  เป็นเงินจำนวน  158,760.-  บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
เอกสารดาวน์โหลด: