องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 - 2564
 
ลงวันที่:
19 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียด:
         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  32 (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่  พ.ศ.  2508
ขอประกาศให้เจ้าของที่ดินทราบว่า  บัดนี้  ได้คำนวณภาษีบำรุงท้องที่  ในหมู่ที่  11 เรียบร้อยแล้ว 
ในเขตพื้นที่ตำบลปาปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  ประจำปี  พ.ศ. 2561  ถึงปี พ.ศ. 2564
ฉะนั้นให้เจาของที่ดินนำเงินภาษีบำรุงท้องที่  ตามจำนวนท้ายประกาศนี้ไปชำระเป็นรายปี
ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ  ภายในเดือน  เมษายน  ของทุกปี
ถ้าไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ  24  ต่อปีของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี
บำรุงท้องที่ตามมาตรา  45(4)  แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่  พ.ศ.  2508 
และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่  พ.ศ. 2508  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2539  มาตรา  5
ประกาศ  ณ  วันที่ 31  มกราคม  2561
เอกสารดาวน์โหลด: