องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
โครงการฝึกอรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้ชำระภาษี
 
ลงวันที่:
3 มกราคม 2561
รายละเอียด:
จัดโครงการฝึกอบรม  ในวันที่  22  ธันวาคม 2560  เวลา  09.00 - 12.00 น  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
เอกสารดาวน์โหลด: