องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ


กำลังโหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าปอ


ภาพกิจกรรรม

โครงการฝึกอบรมผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ประจำปี 2561
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ (หลักสูตรทำพิมเสนน้ำและน้ำยาล้างจาน) เพื่อส่งเสริมแ .....
เมื่อวันที่: 11 มิถุนายน 2561
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561
งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดประฃุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 ขึ้นในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ เพื่อพิ .....
เมื่อวันที่: 11 มิถุนายน 2561
ประฃุมประจำเดือน มิถุนายน 2561
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ร่วมกันประชุมเพื่อประจำเดือนเพื่อปรึกษาหารือการปฏิบัติงานของพนักง .....
เมื่อวันที่: 11 มิถุนายน 2561
กิจกรรมการซื้อ-ขายขยะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้กำหนดแผนการจัดซื้อขยะประจำตำบลขึ้นในระหวา่งวันที่ 19 - 24 พฤาภาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน .....
เมื่อวันที่: 25 พฤษภาคม 2561
โครงการกำจัดขยะที่ต้นทาง ร่วมกันสรา้งชุมชนปลอดภัยไร้ขยะ ประจำปี 2561
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดประชุมโครงการกำจัดขยะที่ต้นทาง ร่วมกันสรา้งชุมชนปลอดภัยไร้ขยะ ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน .....
เมื่อวันที่: 18 พฤษภาคม 2561
โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน สู่ภาวะความเป็นผู้นำ ประจำปี 2561
.....
เมื่อวันที่: 14 พฤษภาคม 2561

หนังสือราชการกรมส่งเสริม ฯ

กำลังโหลด

หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

กำลังโหลด

ข่าวเปิดสอบของหน่วยงานราชการ


ข่าวการเมือง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการศึกษา