องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ


กำลังโหลดกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าปอ


ภาพกิจกรรรม

ศึกษาดูงานจัดการขยะต้นทาง ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
วันที่ 7 ตุลาคม 2560 ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานจัดการขยะที่ต้นทาง ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (กิจกรรมเมืองสะอา .....
เมื่อวันที่: 9 ตุลาคม 2560
กิจกรรมการซื้อ-ขายขยะ ประจำเดือน กันยายน 2560
เมื่อวันที่ 17 - 21 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ร่วมกับชาวตำบลป่าปอทั้ง 11 หมู่บ้าน ได้ดำเนินการซื้อ - ขายขยะ ประจำเดือน กันยายน 2560 ณ ศาลาประชาคมท .....
เมื่อวันที่: 9 ตุลาคม 2560
กิจกรรมวันธงชาติไทย
วันที่ 28 กันยายน 2560 นายชัยณรงค์  หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ป่าปอ ได้ร่วมกั .....
เมื่อวันที่: 29 กันยายน 2560
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับพนักงาน ลูกจา้ง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 งานการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต .....
เมื่อวันที่: 20 กันยายน 2560
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าปอ    ประจำปี 2560
อบรมวันที่ 14 กั .....
เมื่อวันที่: 19 กันยายน 2560
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ประจำปี 2560
วันที่ ๗-๘ & .....
เมื่อวันที่: 12 กันยายน 2560

หนังสือราชการกรมส่งเสริม ฯ

กำลังโหลด

หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

กำลังโหลด

ข่าวเปิดสอบของหน่วยงานราชการ


ข่าวการเมือง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการศึกษา