องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ


กำลังโหลดกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าปอ


ภาพกิจกรรรม

โครงการกำจัดขยะที่ต้นทาง ร่วมสร้างชุมชนปลอดภัยไร้ขยะ ประจำปีงบประมาณ 2560 (กิจกรรมที่ 2)
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการกำจัดขยะที่ต้นทาง ร่วมสร้างชุมชนปลอดภัยไร้ขยะ (กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับ .....
เมื่อวันที่: 13 มิถุนายน 2560
โครงการกำจัดขยะที่ต้นทาง ร่วมสร้างชุมชนปลอดภัยไร้ขยะ ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดการประชุมโครงการกำจัดขยะที่ต้นทาง ร่วมสร้างชุมชนปลอดภัยไร้ขยะ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบร .....
เมื่อวันที่: 31 พฤษภาคม 2560
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปี 2560
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภ .....
เมื่อวันที่: 18 พฤษภาคม 2560
ออกบริการประชาชนในเขตตำบลป่าปอ  จำนวน  11  หมู่บ้าน  ช่วงเดือน  กุมภาพันธ์  ถึงเดือน  มีนาคม   .....
เมื่อวันที่: 17 พฤษภาคม 2560
โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์ และโครงการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประจำตำบลป่าปอ ประจำปี 2560
วันที่ 12 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอได้จัดทำโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์ และโครงการประกวดผลผลิตทางการเ .....
เมื่อวันที่: 5 พฤษภาคม 2560
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๐
วันที่ 27 เมษายน 2560 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ .....
เมื่อวันที่: 3 พฤษภาคม 2560

หนังสือราชการกรมส่งเสริม ฯ

กำลังโหลด

หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

กำลังโหลด

ข่าวเปิดสอบของหน่วยงานราชการ


ข่าวการเมือง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการศึกษา