องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ


กำลังโหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าปอ


ภาพกิจกรรรม

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1 (สัปดาห์ที่ 11) ประจำปี 2561
วันที่ 5 กันยายน 2561 นำทีมโดย ท่านชัยณรงค์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 สัปดาห์ที .....
เมื่อวันที่: 5 กันยายน 2561
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 4 กันยายน 2561 นำทีมโดยท่านชัยณรงค์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดโ๕รงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต .....
เมื่อวันที่: 5 กันยายน 2561
โครงการสำรวจความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรตำบลป่าปอ
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยการนำทีมของ ท่านชัยณรงค์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ จัดโครงการสำรวจความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบล .....
เมื่อวันที่: 5 กันยายน 2561
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1 (สัปดาห์ที่ 10)
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 สัปดาห์ที่ 10 .....
เมื่อวันที่: 30 สิงหาคม 2561
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นำโดยท่านชัยณรงค์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหนา้ส่วนราชการ .....
เมื่อวันที่: 30 สิงหาคม 2561
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ ประจำปี 2561 (สัปดาห์ที่ 9)
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ ประจำปี 2561 (สัปดาห์ที่ 9) กิจกรรมก .....
เมื่อวันที่: 23 สิงหาคม 2561

หนังสือราชการกรมส่งเสริม ฯ

กำลังโหลด

หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

กำลังโหลด

ข่าวเปิดสอบของหน่วยงานราชการ


ข่าวการเมือง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการศึกษา