องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ประจำปี 2561

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ประจำปี 2561 เพื่อเสริมสร้างประชาชนมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย สรา้งความสามัคคึในกลุ่มประชาชนในเขตตำบลป่าปอ

เมื่อวันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2561