องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอประชุมโครงการกำจัดขยะที่ต้นทาง ร่วมสร้างชุมชนปลอดภัยไร้ขยะ

งานธุรการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดการประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกฯ ตามโครงการกำจัดขยะที่ต้นทาง ร่วมสร้างชุมชนปลอดภัยไร้ขยะ ประจำปี 2560 และมีการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชนและกองทุนฌาปนกิจเพื่อพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือสังคมตำบลป่าปอ เพื่อเข้าร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนฌาปนกิจประจำตำบล ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ 

เมื่อวันที่: 7 พฤศจิกายน 2560