องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้มีการจัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ เพื่อติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (รอบเดือน ตุลาคม 2560)

เมื่อวันที่: 1 พฤศจิกายน 2560