องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอศึกษาดูงานจัดการขยะต้นทาง ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

วันที่ 7 ตุลาคม 2560 ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานจัดการขยะที่ต้นทาง ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (กิจกรรมเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อศึกษาและเรียนรู้แลกเปลี่ยนการจัดการธนาคารขยะและกองทุนฌาปนกิจประจำตำบล ณ เทศบาลตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่: 9 ตุลาคม 2560