องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอกิจกรรมการซื้อ-ขายขยะ ประจำเดือน กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 17 - 21 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ร่วมกับชาวตำบลป่าปอทั้ง 11 หมู่บ้าน ได้ดำเนินการซื้อ - ขายขยะ ประจำเดือน กันยายน 2560 ณ ศาลาประชาคมทุกหมู่บ้าน

เมื่อวันที่: 9 ตุลาคม 2560