องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าปอ

วันนี้  14 พฤศจิกายน  2561  เวลา  13.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าปอ  ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ  2561 และพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ LTC และอนุกรรมการกองทุนฯ เพื่อช่วยเหลือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าปอ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

เมื่อวันที่: 14 พฤศจิกายน 2561