องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นำโดย ท่านมาย ปากศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ร่วมกับสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 เพื่อรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ 2561 - 2564) ประจำปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 รอบเดือนตุลาคม 2561 และพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอเพื่อเป็นตัวแทนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ 

เมื่อวันที่: 31 ตุลาคม 2561