องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 4 กันยายน 2561 นำทีมโดยท่านชัยณรงค์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดโ๕รงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อได้รับการพัฒนาจิตใจเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำมาปรับใช้การปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกันได้

เมื่อวันที่: 5 กันยายน 2561