องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอโครงการฝึกอบรมผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ประจำปี 2561

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ (หลักสูตรทำพิมเสนน้ำและน้ำยาล้างจาน) เพื่อส่งเสริมและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ

เมื่อวันที่: 11 มิถุนายน 2561