องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561

งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดประฃุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 ขึ้นในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1ประจำปี 2561 และพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  

เมื่อวันที่: 11 มิถุนายน 2561