องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะหนองป่าล้ำ บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 3 ประจำปี 2561

งานส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะหนองป่าล้ำ บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 3 ประจำปี 2561 เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ หนองป่าล้ำ บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่: 7 พฤษภาคม 2561