องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561

วันที่ 30 เมษายน 2561 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้กำหนดจัดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ

เมื่อวันที่: 7 พฤษภาคม 2561