องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอโครงการบวชต้มไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลป่าปอ ประจำปี 2561

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ นำทีมโดย ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอร่วมกับนายอำเภอบ้านไผ่ และหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ได้จัดทำโครงการบวชต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลป่าปอ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสรา้งความตระหนักและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ วัดดุสิตาราม บ้านดอนเปือย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่: 16 มีนาคม 2561