องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปี 2561

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแนวความคิดของบุคลากรของ อบต.ป่าปอทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลให้เหมาะสมเกิดประสิทธิภาพ โดยจัดการฝึกอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 

เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2561