องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอภาพกิจกรรม

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพสตรี (กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร) ประจำปี 2561
ด้วย งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพสตรี (กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร) ประจำปี 2561 เพื่อสร้างรายได้เสริม .....
เมื่อวันที่: 20 กรกฎาคม 2561
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1/2561 (สัปดาห์ที่ 4)
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จักทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1/2561 (สัปดาห์ที่ 4) หลักสูตรการ .....
เมื่อวันที่: 19 กรกฎาคม 2561
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่1 ประจำปี 2561 (สัปดาห์ที่ 3)
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 เป็นสัปดาห์ที .....
เมื่อวันที่: 11 กรกฎาคม 2561
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพประชาชนทั่่วไป (หลักสูตรสานกระติบข้าวจากต้นกก)
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพประชาชนทั่วไป (หลักสูตรสานกระติบข้าวจากต้นกก) ประจำปี 2561 เพื่อให้ประ .....
เมื่อวันที่: 11 กรกฎาคม 2561
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1/2561
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1/2561 เป็นสัปดาห์ที่ 2 (หลักสูตรการจัดทำน้ำยาล้างจาน) โดยจัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาค .....
เมื่อวันที่: 5 กรกฎาคม 2561
ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ .....
เมื่อวันที่: 2 กรกฎาคม 2561
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ ประจำปี 2561
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1/2561 เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกาย .....
เมื่อวันที่: 2 กรกฎาคม 2561
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ ที่ว่าก่ารอำเภอบ้านไผ่ และได้จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2 .....
เมื่อวันที่: 28 มิถุนายน 2561
โครงการฝึกอบรมผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ประจำปี 2561
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ (หลักสูตรทำพิมเสนน้ำและน้ำยาล้างจาน) เพื่อส่งเสริมแ .....
เมื่อวันที่: 11 มิถุนายน 2561
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561
งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดประฃุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 ขึ้นในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ เพื่อพิ .....
เมื่อวันที่: 11 มิถุนายน 2561
ประฃุมประจำเดือน มิถุนายน 2561
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ร่วมกันประชุมเพื่อประจำเดือนเพื่อปรึกษาหารือการปฏิบัติงานของพนักง .....
เมื่อวันที่: 11 มิถุนายน 2561
กิจกรรมการซื้อ-ขายขยะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้กำหนดแผนการจัดซื้อขยะประจำตำบลขึ้นในระหวา่งวันที่ 19 - 24 พฤาภาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน .....
เมื่อวันที่: 25 พฤษภาคม 2561
โครงการกำจัดขยะที่ต้นทาง ร่วมกันสรา้งชุมชนปลอดภัยไร้ขยะ ประจำปี 2561
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดประชุมโครงการกำจัดขยะที่ต้นทาง ร่วมกันสรา้งชุมชนปลอดภัยไร้ขยะ ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน .....
เมื่อวันที่: 18 พฤษภาคม 2561
โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน สู่ภาวะความเป็นผู้นำ ประจำปี 2561
.....
เมื่อวันที่: 14 พฤษภาคม 2561
โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะหนองป่าล้ำ บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 3 ประจำปี 2561
งานส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะหนองป่าล้ำ บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 3 ประจำปี 2561 เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่ง .....
เมื่อวันที่: 7 พฤษภาคม 2561
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561
วันที่ 30 เมษายน 2561 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้กำหนดจัดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 25 .....
เมื่อวันที่: 7 พฤษภาคม 2561
ประชุมประจำเดือน เมษายน 2561
วันที่ 27 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ประจำเดือน เมษายน 2561 .....
เมื่อวันที่: 27 เมษายน 2561
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ป่าปอและประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1
วันที่ 25 เมษายน 2561 งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ และประชุมประชาคมระดับตำบลเพื .....
เมื่อวันที่: 25 เมษายน 2561
กิจกรรมการซื้อ-ขายขยะ ประจำเดือน เมษายน 2561
ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดการซื .....
เมื่อวันที่: 25 เมษายน 2561
กีฬาชุมชนต้านยาเสพติด อบต.ป่าปอคัพ ประจำปี 2561
วันที่ 3-9 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬ .....
เมื่อวันที่: 19 เมษายน 2561
โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการพั .....
เมื่อวันที่: 18 เมษายน 2561
โครงการวัน อปพร. ประจำปี 2561
วันที่ 22 มีนาคม 2561 อปพร. ป่าปอ ได้เข้าร่วมโครงการวัน อปพร. ประจำปี 2561 ณ สนามที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น .....
เมื่อวันที่: 22 มีนาคม 2561
โครงการบวชต้มไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลป่าปอ ประจำปี 2561
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ นำทีมโดย ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอร่วมกับนายอำเภอบ้านไผ่ และหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ได้จัดทำโครงการบวชต้นไม้เพื่ออ .....
เมื่อวันที่: 16 มีนาคม 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปี 2561
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ประสบก .....
เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2561
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าปอ ดำเนินโครงการอบรมเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ .....
เมื่อวันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ประจำปี 2561
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ประจำปี 2561 เพื่อเสริมสร้างประชาชนมีส่วนร่วมแล .....
เมื่อวันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2561
หน้าที่ 1 [ 2 ] [ 3