องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ป่าปอและประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1
วันที่ 25 เมษายน 2561 งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ และประชุมประชาคมระดับตำบลเพื .....
เมื่อวันที่: 25 เมษายน 2561
กิจกรรมการซื้อ-ขายขยะ ประจำเดือน เมษายน 2561
ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดการซื .....
เมื่อวันที่: 25 เมษายน 2561
กีฬาชุมชนต้านยาเสพติด อบต.ป่าปอคัพ ประจำปี 2561
วันที่ 3-9 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬ .....
เมื่อวันที่: 19 เมษายน 2561
โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการพั .....
เมื่อวันที่: 18 เมษายน 2561
โครงการวัน อปพร. ประจำปี 2561
วันที่ 22 มีนาคม 2561 อปพร. ป่าปอ ได้เข้าร่วมโครงการวัน อปพร. ประจำปี 2561 ณ สนามที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น .....
เมื่อวันที่: 22 มีนาคม 2561
โครงการบวชต้มไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลป่าปอ ประจำปี 2561
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ นำทีมโดย ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอร่วมกับนายอำเภอบ้านไผ่ และหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ได้จัดทำโครงการบวชต้นไม้เพื่ออ .....
เมื่อวันที่: 16 มีนาคม 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปี 2561
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ประสบก .....
เมื่อวันที่: 6 มีนาคม 2561
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าปอ ดำเนินโครงการอบรมเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ .....
เมื่อวันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ประจำปี 2561
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ประจำปี 2561 เพื่อเสริมสร้างประชาชนมีส่วนร่วมแล .....
เมื่อวันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการอบรมผู้นำหมู่บ้าน สมาชิก อบต. กลุ่มสตรี ผู้แทนประชาชน ในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี 2561
ด้วย งานนโยบายและแผน สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการอบรมผู้นำหมู่บ้าน สมาชิก อบต. กลุ่มสตรี ผู้แทนประชาชน ในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 256 .....
เมื่อวันที่: 22 ธันวาคม 2560
ศึกษาดูงาน โครงการธนาคารขยะตำบลป่าปอ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้นำคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการฯ จำนวน  30 คน เข้าศึกษาดูงานโครงการธนาคารขยะตำบลป่าปอ ณ บ้านหนองตับเต .....
เมื่อวันที่: 22 พฤศจิกายน 2560
ประชุมโครงการกำจัดขยะที่ต้นทาง ร่วมสร้างชุมชนปลอดภัยไร้ขยะ
งานธุรการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดการประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกฯ ตามโครงการกำจัดขยะที่ต้นทาง ร่วมสร้างชุมชนปลอดภัยไร้ขยะ ประจำปี 2560 แ .....
เมื่อวันที่: 7 พฤศจิกายน 2560
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ร่วมกันทำกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ด้วยการพรวนดิน ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ปลูกซ่อม .....
เมื่อวันที่: 20 ตุลาคม 2560
กิจกรรมการซื้อ-ขายขยะ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รับซื้อ-ขายขยะ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 - 21 ตุลาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมแต่ละหมู่บ้าน .....
เมื่อวันที่: 19 ตุลาคม 2560
ศึกษาดูงานจัดการขยะต้นทาง ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
วันที่ 7 ตุลาคม 2560 ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานจัดการขยะที่ต้นทาง ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (กิจกรรมเมืองสะอา .....
เมื่อวันที่: 9 ตุลาคม 2560
กิจกรรมการซื้อ-ขายขยะ ประจำเดือน กันยายน 2560
เมื่อวันที่ 17 - 21 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ร่วมกับชาวตำบลป่าปอทั้ง 11 หมู่บ้าน ได้ดำเนินการซื้อ - ขายขยะ ประจำเดือน กันยายน 2560 ณ ศาลาประชาคมท .....
เมื่อวันที่: 9 ตุลาคม 2560
กิจกรรมวันธงชาติไทย
วันที่ 28 กันยายน 2560 นายชัยณรงค์  หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ป่าปอ ได้ร่วมกั .....
เมื่อวันที่: 29 กันยายน 2560
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับพนักงาน ลูกจา้ง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 งานการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต .....
เมื่อวันที่: 20 กันยายน 2560
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าปอ    ประจำปี 2560
อบรมวันที่ 14 กั .....
เมื่อวันที่: 19 กันยายน 2560
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ประจำปี 2560
วันที่ ๗-๘ & .....
เมื่อวันที่: 12 กันยายน 2560
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.ป่าปอ ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้มีการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจา้งป .....
เมื่อวันที่: 31 สิงหาคม 2560
โครงการ ศพด.ทัศนศึกษาสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าปอ ทัศนศึกษาสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น &nb .....
เมื่อวันที่: 23 สิงหาคม 2560
อบต.ป่าปอ ออกบูธการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ร่วมกับ อปท. ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ไปออกบูธ "การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน" เพื่อนำนวัตกรรมและก .....
เมื่อวันที่: 19 กรกฎาคม 2560
โครงการกำจัดขยะที่ต้นทาง ร่วมสร้างชุมชนปลอดภัยไร้ขยะ ประจำปีงบประมาณ 2560 (กิจกรรมที่ 2)
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการกำจัดขยะที่ต้นทาง ร่วมสร้างชุมชนปลอดภัยไร้ขยะ (กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับ .....
เมื่อวันที่: 13 มิถุนายน 2560
ประชุมติดตามการดำเนินงานสรา้งหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดยาเสพติด ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอร่วมต้อนรับคณะนิเทศติดตามการดำเนินงานสรา้งหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดยาเสพติด ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่ว .....
เมื่อวันที่: 16 มิถุนายน 2559
โครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดพระพุทธบาทหินลาด บ้านหนองตับเต่า ห .....
เมื่อวันที่: 10 มิถุนายน 2559
หน้าที่ 1 [ 2