องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอภาพกิจกรรม

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/2561
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ นำโดย ท่านมาย  ปากศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้เชิญสมาชิกสมภาองค์การบริหารส่วนต .....
เมื่อวันที่: 15 สิงหาคม 2561
โครงการเพาะพันธ์กล้าไม้เพื่อประชาชนในตำบลป่าปอ ประจำปี 2561
8 สิงหาคม 2561 งานส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ นำโดยท่านชัยณรงค์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ และท่านฉัตรชัย ปฏิทัศน์ ปลัดองค์การบริห .....
เมื่อวันที่: 9 สิงหาคม 2561
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1/2561 (สัปดาห์ที่ 7)
8 สิงหาคม 2561 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ นำโดยท่าน ชัยณรงค์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้ส .....
เมื่อวันที่: 9 สิงหาคม 2561
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1/2561 ประจำปี 2561 (สัปดาห์ที่ 6)
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นำโดยนายชัยณรงค์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู .....
เมื่อวันที่: 3 สิงหาคม 2561
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นำโดยท่านชัยณรงค์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดโครงการปลูกป่าเฉล .....
เมื่อวันที่: 3 สิงหาคม 2561
กิจกรรมการซื้อ-ขายขยะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
ด้วย ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้กำหนดการซื้อ-ขายขยะ ประจำเดือนกรกฏาคม 2561 ขึ้นในระหวา่งวันที่ 19 - 24 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน .....
เมื่อวันที่: 25 กรกฎาคม 2561
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1 (สัปดาห์ที่ 5)
ด้วย งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 (สัปดาห์ที่ 5) กิจกรรมการออกกำล .....
เมื่อวันที่: 25 กรกฎาคม 2561
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2561
ด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เด็กและเยาวชน ประ .....
เมื่อวันที่: 25 กรกฎาคม 2561
โครงการอบรมกลุ่มอาชีพสตรี (กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร) ประจำปี 2561
ด้วย งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพสตรี (กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร) ประจำปี 2561 เพื่อสร้างรายได้เสริม .....
เมื่อวันที่: 20 กรกฎาคม 2561
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1/2561 (สัปดาห์ที่ 4)
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จักทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1/2561 (สัปดาห์ที่ 4) หลักสูตรการ .....
เมื่อวันที่: 19 กรกฎาคม 2561
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่1 ประจำปี 2561 (สัปดาห์ที่ 3)
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 เป็นสัปดาห์ที .....
เมื่อวันที่: 11 กรกฎาคม 2561
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพประชาชนทั่่วไป (หลักสูตรสานกระติบข้าวจากต้นกก)
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพประชาชนทั่วไป (หลักสูตรสานกระติบข้าวจากต้นกก) ประจำปี 2561 เพื่อให้ประ .....
เมื่อวันที่: 11 กรกฎาคม 2561
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1/2561
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1/2561 เป็นสัปดาห์ที่ 2 (หลักสูตรการจัดทำน้ำยาล้างจาน) โดยจัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาค .....
เมื่อวันที่: 5 กรกฎาคม 2561
ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ .....
เมื่อวันที่: 2 กรกฎาคม 2561
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ ประจำปี 2561
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1/2561 เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกาย .....
เมื่อวันที่: 2 กรกฎาคม 2561
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ ที่ว่าก่ารอำเภอบ้านไผ่ และได้จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2 .....
เมื่อวันที่: 28 มิถุนายน 2561
โครงการฝึกอบรมผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ประจำปี 2561
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ (หลักสูตรทำพิมเสนน้ำและน้ำยาล้างจาน) เพื่อส่งเสริมแ .....
เมื่อวันที่: 11 มิถุนายน 2561
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561
งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดประฃุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 ขึ้นในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ เพื่อพิ .....
เมื่อวันที่: 11 มิถุนายน 2561
ประฃุมประจำเดือน มิถุนายน 2561
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ร่วมกันประชุมเพื่อประจำเดือนเพื่อปรึกษาหารือการปฏิบัติงานของพนักง .....
เมื่อวันที่: 11 มิถุนายน 2561
กิจกรรมการซื้อ-ขายขยะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้กำหนดแผนการจัดซื้อขยะประจำตำบลขึ้นในระหวา่งวันที่ 19 - 24 พฤาภาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน .....
เมื่อวันที่: 25 พฤษภาคม 2561
โครงการกำจัดขยะที่ต้นทาง ร่วมกันสรา้งชุมชนปลอดภัยไร้ขยะ ประจำปี 2561
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดประชุมโครงการกำจัดขยะที่ต้นทาง ร่วมกันสรา้งชุมชนปลอดภัยไร้ขยะ ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน .....
เมื่อวันที่: 18 พฤษภาคม 2561
โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน สู่ภาวะความเป็นผู้นำ ประจำปี 2561
.....
เมื่อวันที่: 14 พฤษภาคม 2561
โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะหนองป่าล้ำ บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 3 ประจำปี 2561
งานส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะหนองป่าล้ำ บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 3 ประจำปี 2561 เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่ง .....
เมื่อวันที่: 7 พฤษภาคม 2561
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561
วันที่ 30 เมษายน 2561 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้กำหนดจัดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 25 .....
เมื่อวันที่: 7 พฤษภาคม 2561
ประชุมประจำเดือน เมษายน 2561
วันที่ 27 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ประจำเดือน เมษายน 2561 .....
เมื่อวันที่: 27 เมษายน 2561
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ป่าปอและประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1
วันที่ 25 เมษายน 2561 งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ และประชุมประชาคมระดับตำบลเพื .....
เมื่อวันที่: 25 เมษายน 2561
หน้าที่ 1 [ 2 ] [ 3