องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอภาพกิจกรรม

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าปอ
วันนี้  14 พฤศจิกายน  2561  เวลา  13.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าปอ  ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบกองทุนฯ ป .....
เมื่อวันที่: 14 พฤศจิกายน 2561
การประชุมประจำเดือน ตุลาคม  2561
วันที่  31  ตุลาคม  2561  ผู้บริหาร  อบต.ป่าปอ  ได้จัดประชุมประจำเดือน ตุลาคม  2561  เพื่อมอบนโยบายสำหรับการดำเนินงานในป .....
เมื่อวันที่: 12 พฤศจิกายน 2561
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นำโดย ท่านมาย ปากศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ร่วมกับสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 เพ .....
เมื่อวันที่: 31 ตุลาคม 2561
วันที่  29 ตุลาคม 2561 เวลา 11.45 น.  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี มอบเฮือนการชาด ให้แก่ นางทองใบ  มาวงศ์  ประชาชนบ้านป่าปอ  หมู่ที่  1  ตำบลป่าปอ  อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
  29 ตุลาคม 2561 เวลา .....
เมื่อวันที่: 30 ตุลาคม 2561
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1 (สัปดาห์ที่ 11) ประจำปี 2561
วันที่ 5 กันยายน 2561 นำทีมโดย ท่านชัยณรงค์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 สัปดาห์ที .....
เมื่อวันที่: 5 กันยายน 2561
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 4 กันยายน 2561 นำทีมโดยท่านชัยณรงค์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดโ๕รงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต .....
เมื่อวันที่: 5 กันยายน 2561
โครงการสำรวจความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรตำบลป่าปอ
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยการนำทีมของ ท่านชัยณรงค์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ จัดโครงการสำรวจความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบล .....
เมื่อวันที่: 5 กันยายน 2561
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1 (สัปดาห์ที่ 10)
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 สัปดาห์ที่ 10 .....
เมื่อวันที่: 30 สิงหาคม 2561
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นำโดยท่านชัยณรงค์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหนา้ส่วนราชการ .....
เมื่อวันที่: 30 สิงหาคม 2561
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ ประจำปี 2561 (สัปดาห์ที่ 9)
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ ประจำปี 2561 (สัปดาห์ที่ 9) กิจกรรมก .....
เมื่อวันที่: 23 สิงหาคม 2561
กิจกรรมการซื้อ - ขายขยะ ประจำเดือน สิงหาคม 2561
ธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้กำหนดการซื้อ - ขายขยะ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ในระหว่างวันที่ 19 - 24 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  .....
เมื่อวันที่: 23 สิงหาคม 2561
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 กิจการงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ นำโดยท่านมาย ปากศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน .....
เมื่อวันที่: 23 สิงหาคม 2561
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/2561
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ นำโดย ท่านมาย  ปากศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้เชิญสมาชิกสมภาองค์การบริหารส่วนต .....
เมื่อวันที่: 15 สิงหาคม 2561
โครงการเพาะพันธ์กล้าไม้เพื่อประชาชนในตำบลป่าปอ ประจำปี 2561
8 สิงหาคม 2561 งานส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ นำโดยท่านชัยณรงค์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ และท่านฉัตรชัย ปฏิทัศน์ ปลัดองค์การบริห .....
เมื่อวันที่: 9 สิงหาคม 2561
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1/2561 (สัปดาห์ที่ 7)
8 สิงหาคม 2561 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ นำโดยท่าน ชัยณรงค์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้ส .....
เมื่อวันที่: 9 สิงหาคม 2561
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1/2561 ประจำปี 2561 (สัปดาห์ที่ 6)
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นำโดยนายชัยณรงค์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู .....
เมื่อวันที่: 3 สิงหาคม 2561
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นำโดยท่านชัยณรงค์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดโครงการปลูกป่าเฉล .....
เมื่อวันที่: 3 สิงหาคม 2561
กิจกรรมการซื้อ-ขายขยะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
ด้วย ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้กำหนดการซื้อ-ขายขยะ ประจำเดือนกรกฏาคม 2561 ขึ้นในระหวา่งวันที่ 19 - 24 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน .....
เมื่อวันที่: 25 กรกฎาคม 2561
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1 (สัปดาห์ที่ 5)
ด้วย งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 (สัปดาห์ที่ 5) กิจกรรมการออกกำล .....
เมื่อวันที่: 25 กรกฎาคม 2561
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2561
ด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เด็กและเยาวชน ประ .....
เมื่อวันที่: 25 กรกฎาคม 2561
โครงการอบรมกลุ่มอาชีพสตรี (กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร) ประจำปี 2561
ด้วย งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพสตรี (กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร) ประจำปี 2561 เพื่อสร้างรายได้เสริม .....
เมื่อวันที่: 20 กรกฎาคม 2561
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1/2561 (สัปดาห์ที่ 4)
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จักทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1/2561 (สัปดาห์ที่ 4) หลักสูตรการ .....
เมื่อวันที่: 19 กรกฎาคม 2561
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่1 ประจำปี 2561 (สัปดาห์ที่ 3)
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 เป็นสัปดาห์ที .....
เมื่อวันที่: 11 กรกฎาคม 2561
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพประชาชนทั่่วไป (หลักสูตรสานกระติบข้าวจากต้นกก)
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพประชาชนทั่วไป (หลักสูตรสานกระติบข้าวจากต้นกก) ประจำปี 2561 เพื่อให้ประ .....
เมื่อวันที่: 11 กรกฎาคม 2561
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1/2561
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1/2561 เป็นสัปดาห์ที่ 2 (หลักสูตรการจัดทำน้ำยาล้างจาน) โดยจัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาค .....
เมื่อวันที่: 5 กรกฎาคม 2561
ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ .....
เมื่อวันที่: 2 กรกฎาคม 2561
หน้าที่ 1 [ 2 ] [ 3