องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอข้อมูลพื้นฐาน

ประชากร


จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอบ้านไผ่  เมื่อวันที่       พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 ของตำบลบ้านป่าปอมีจำนวนทั้งสิ้น   7,588  คน  จำแนกเป็นชาย 3,831 คน  หญิง   3,757  คน   มีความหนาแน่นเฉลี่ย   123.05  คนต่อตารางกิโลเมตร  และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,882   ครัวเรือน    ดังนี้   
จำนวนประชากร   
หมู่ บ้าน ปี  2557 ปี  2558
ที่   ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 บ้านป่าปอ 272 290 562 265 289 554
2 บ้านป่าปอ 402 400 802 402 411 813
3 บ้านหนองดู่ 459 450 909 463 446 909
4 บ้านดอนเปือย 303 249 552 302 244 546
5 บ้านเสือเฒ่า 279 288 567 290 288 578
6 บ้านหนองข่าลิ้น 296 280 576 295 280 575
7 บ้านหนองตับเต่า 473 475 948 484 470 954
8 บ้านสร้างเอี่ยน 424 398 822 421 400 821
9 บ้านหนองตับเต่า 206 238 444 218 242 460
10 บ้านป่าปอพัฒนา 322 319 641 319 318 637
11 บ้านห้วยเสือเฒ่า 367 358 725 319 318 639
รวมทั้งสิ้น 3,803 3,745 7,548 3,831 3,757 7,588

จำนวนครัวเรือนมีทั้งสิ้น  1,882   ครัวเรือน    ดังนี้   
หมู่ที่ บ้าน จำนวนครัวเรือน
1 บ้านป่าปอ 135
2 บ้านป่าปอ 223
3 บ้านหนองดู่ 209
4 บ้านดอนเปือย 132
5 บ้านเสือเฒ่า 151
6 บ้านหนองข่าลิ้น 137
7 บ้านหนองตับเต่า 241
8 บ้านสร้างเอี่ยน 251
9 บ้านหนองตับเต่า 122
10 บ้านป่าปอพัฒนา 155
11 บ้านห้วยเสือเฒ่า 155
จำนวนครัวเรือนมีทั้งสิ้น  1,882


การศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด   7   แห่ง   สำนักสงฆ์   1    แห่ง  ได้แก่
  - วัดศิริชัยมงคล                                      หมู่ที่ 2  บ้านป่าปอ
 -  วัดศิริมงคล                                          หมู่ที่ 3 บ้านหนองดู่
 -  วัดป่าดุสิตาราม                                     หมู่ที่ 4 บ้านดอนเปือย
 -  วัดสว่างอารมณ์                                     หมู่ที่ 5 บ้านเสือเฒ่า
 -  วัดบุปผาราม                                        หมู่ที่ 6 บ้านหนองข่าลิ้น
 -  สำนักสงฆ์สามัคคีธรรม                                        หมู่ที่ 8          บ้านสร้างเอี่ยน
 -  วัดจันทริการาม                                     หมู่ที่ 9 บ้านหนองตับเต่า
 -   วัดพระพุทธบาทหินลาด                           หมู่ที่ 7 บ้านหนองตับเต่า

ระบบสาธารณูปโภค 
  1. การคมนาคม
  • ทางหลวงจังหวัด หมายเลข  2301   เส้นทาง   อ.บ้านไผ่  -   อ.หนองสองห้อง
  • ถนนลาดยาง/คอนกรีตภายในหมู่บ้าน   11   หมู่บ้าน  
  • ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
  1. การโทรคมนาคม
                          -    ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                  จำนวน    -       แห่ง
                          -    สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ          จำนวน    -       แห่ง
                          -   โทรศัพท์ทางไกลชนบท            ทั้ง       11     หมู่บ้าน
                          -    ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                ทั้ง      11     หมู่บ้าน  จำนวน   20   ตู้

3.  การไฟฟ้า     ประชาชนในเขตตำบลป่าปอ  มีระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล
ประชากรมีไฟฟ้าใช้เกือบครบทุกครัวเรือนทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้า
ต่าง ๆ  เกือบครบทุกครัวเรือน

4.   ระบบประปา     ตำบลป่าปอ มีระบบประปาหมู่บ้าน  จำนวน   11  หมู่บ้าน   ได้รับประโยชน์จากประปาหมู่บ้าน  จำนวน   1,815   หลังคาเรือน 
 
หมู่ที่ ประเภทแหล่งน้ำในหมู่บ้าน
บ่อบาดาล ฝ.33 .ฝ.99 ถังไฟเบอร์ สระน้ำ ห้วย หนอง คลอง อ่างเก็บน้ำ อื่น ๆ
1 2 - - - - - - - - ประปาบาดาล
2 2 5 7 - - - - - 2 ประปาบาดาล
3 4 - 6 - - 2 1 - - ประปาบาดาล
4 5 4 4 2 2 2 - - - ประปา 1
5 4 4 6 - 3 2 - - - ประปา 2
6 4 6 4 - 1 - - - - ประปา 1
7 2 - - 2 1 - 1 - 1 ประปา 1
8 5 5 9 - 3 1 - 1 - ประปา 1
9 2 - 6 - 1 1 - - - ประปา 1
10 2 - 4 - - 1 - - - ประปา 1
รวม 32 24 46 4 11 9 2 1 3 11


การศึกษา
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ  มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษา
จำนวน   7   โรงเรียน   ดังนี้
ข้อมูลนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2558
ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2558
ลำดับ
ที่
อำเภอ/อปท.
รายชื่อโรงเรียน
จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
อนุบาล
(คน)
ป.1
(คน)
ป.2
(คน)
ป.3
(คน)
ป4
(คน)
ป.5
(คน)
ป.6
(คน)
รวม
ทั้งสิ้น
(คน)
1 บ้านป่าปอ 25 9 17 15 19 20 15 120  
2 บ้านเสือเฒ่า 25 11 3 12 14 14 18 97  
3 บ้านสร้างเอี่ยน 13 6 16 13 11 9 10 78  
4 บ้านหนองตับเต่า 31 17 17 13 18 17 11 124  
5 บ้านหนองดู่ดอนเปือย 6 2 6 4 3 7 5 33  
6 บ้านป่าปอสาขาหนองข่าลิ้น 3 2 4 4 6 6 4 29  
7 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาดอนเปือย 3 4 2 7 3 3 3 25  
รวม ร.ร.สังกัด สพฐ.               506  
8 ศพด.ป่าปอ - - - - - - - 72  
รวมทั้งหมด 106 51 65 68 74 76 66 578  
 
 

การสาธารณสุข

ตำบลป่าปอ   มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล   1  แห่ง  คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลป่าปอ  ตั้งอยู่ บ้านป่าปอ  หมู่ที่  2  

เขตปกครอง     รวม  11  หมู่บ้าน  คือ
          หมู่ที่ 1  บ้านป่าปอ                 ผู้ปกครอง      สมัย    สุดงาม                        ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 2  บ้านป่าปอ                 ผู้ปกครอง      นายบุญมมา  สาชิต                  ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 3  บ้านหนองดู่                ผู้ปกครอง      นายบุญมี  สอยโว                    ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 4  บ้านดอนเปือย             ผู้ปกครอง      นายบุญทัน  สุดสี                  ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 5  บ้านเสือเฒ่า                ผู้ปกครอง      นายบุญจันทร์  วิเศษ               ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 6  บ้านหนองข่าลิ้น           ผู้ปกครอง      นายชายแดน  สุวรรณโข    กำนันตำบลป่าปอ
          หมู่ที่ 7  บ้านหนองตับเต่า           ผู้ปกครอง      นายทองพูล  พรมลา              ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 8  บ้านสร้างเอี่ยน            ผู้ปกครอง      นายหัส  โม้ทองศรี                  ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 9  บ้านหนองตับเต่า           ผู้ปกครอง      นายสุเวส  ไทยอ่อน                         ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 10 บ้านป่าปอพัฒนา         ผู้ปกครอง      นายสมบูรณ์   สุทธิ                  ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 11 บ้านห้วยเสือเฒ่า                   ผู้ปกครอง      นายกัณหา  สุดจริง                 ผู้ใหญ่บ้าน