องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอสภาพทั่วไป

ลักษณะทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
 
2.1  ข้อมูลทั่วไป
 
ทำเลที่ตั้งตำบล  ตำบลป่าปอ เป็น  1  ใน  10 ตำบล   ในเขตอำเภอบ้านไผ่    จังหวัดขอนแก่น 
มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง  คือ ตำบลแคนเหนือ,ตำบลบ้านลาน, ตำบลขามป้อม , ตำบลวังม่วง , ตำบลวังหิน, และตำบลบ้านหัน    ดังนี้
ทิศเหนือ          ติดกับตำบลแคนเหนือ  และตำบลบ้านลาน  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก     ติดกับตำบลขามป้อม และตำบลวังม่วง  อำเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้             ติดกับตำบลวังหิน  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก      ติดกับตำบลบ้านหัน  กิ่งอำเภอโนนศิลา     จังหวัดขอนแก่น

โดยตำบลป่าปออยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทางประมาณ   29   กิโลเมตร และมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ          มีแนวเขตเริ่มต้นจากทางสายบ้านหนองขี้เห็น - บ้านสร้างเอี่ยนที่พิกัดทีซี  615647  
ไปทางทิศตะวันออกตามห้วยหนองเจ้าเมือง  ถึงทาง  พรช. ที่พิกัดทีซี  635654  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปตามแนวสันป่า - ทุ่งนา  ถึงห้วยเหล่าวังไฮ  ที่พิกัด ทีซี 647670  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวสันป่า -  ทุ่งนา  ถึงทางหลวง  2301  บ้านไผ่ - หนองสองห้องที่พิกัดทีซี  675655  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวสันป่า -  ทุ่งนา  สิ้นสุดที่สันป่า - ทุ่งนา  ที่พิกัดทีซี  695640  ระยะทาง  9  กม.

ทิศตะวันออก   มีแนวเขตเริ่มต้นจากสันป่า - ทุ่งนา  ที่พิกัดทีซี  695640 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวสันป่า - ทุ่งนา  ผ่านถนนบ้านป่าปอ - บ้านหัวขัว  ที่พิกัดทีซี  664608  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามห้วยหนองครอง สิ้นสุดที่หนองเลิงเปือย  ที่พิกัดทีซี  643587  ระยะทางประมาณ   7  กม.

ทิศใต้             มีแนวเขตเริ่มต้นจากหนองเลิงเปือย ที่พิกัดทีซี  643587  ไปทางทิศใต้  ตามห้วย
หลักด่านถึงทางเกวียนเก่า  ที่พิกัดทีซี  627563  ไปทางทิศตะวันตกตามทางเกวียนเก่า ถึงห้วยเสือเฒ่าน้อย 
ที่พิกัดทีซี 616564    ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามห้วยเสือเฒ่าน้อย ถึงทางเกวียนเก่าที่พิกัดทีซี  613579  ไปทางทิศตะวันตก  ตามทางเกวียนเก่า  ที่พิกัดทีซี  600579  ระยะทางประมาณ  5  กม.

ทิศตะวันตก      มีแนวเขตเริ่มต้นจากทางเกวียนเก่าที่พิกัด ทีซี  600579  ไปทางทิศเหนือตามสันป่า – โนนน้ำแบ่ง  ถึงกึ่งขวางทางสายบ้านเสือเฒ่า - บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ  ที่พิกัดทีซี  603600   ไปทางทิศเหนือตามสันป่า - ทุ่งนา  ผ่านพิกัด ทีซี  604620  ทีซี  607640   สิ้นสุดที่ทางสายบ้านหนองขี้เห็น  -  บ้านสร้างเอี่ยน ที่พิกัด  ทีซี  615654  ระยะทางประมาณ   8  กม.

เนื้อที่     ตำบลป่าปอ มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ
38,337.50   ไร่ หรือ  61.34   ตารางกิโลเมตร  เป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ

โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้
  
หมู่ที่ บ้าน เนื้อที่ (ไร่) อันดับ
1 ป่าปอ 1,945.00 9
2 ป่าปอ 2,255.313 6
3 หนองดู่ 2,198.281 8
4 ดอนเปือย 1,000.136 10
5 เสือเฒ่า 4,097.00 4
6 หนองข่าลิ้น 2,825.00 7
7 หนองตับเต่า 5,850.00 2
8 สร้างเอี่ยน 8,080.12 1
9 หนองตับเต่า 3,751.56 5
10 ป่าปอพัฒนา 1,098.43 11
11 ห้วยเสือเฒ่า 5,100.66 3