องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ


กำลังโหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าปอ


ภาพกิจกรรรม

กิจกรรมการซื้อ-ขายขยะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้กำหนดแผนการจัดซื้อขยะประจำตำบลขึ้นในระหวา่งวันที่ 19 - 24 พฤาภาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน .....
เมื่อวันที่: 25 พฤษภาคม 2561
โครงการกำจัดขยะที่ต้นทาง ร่วมกันสรา้งชุมชนปลอดภัยไร้ขยะ ประจำปี 2561
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดประชุมโครงการกำจัดขยะที่ต้นทาง ร่วมกันสรา้งชุมชนปลอดภัยไร้ขยะ ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน .....
เมื่อวันที่: 18 พฤษภาคม 2561
โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน สู่ภาวะความเป็นผู้นำ ประจำปี 2561
.....
เมื่อวันที่: 14 พฤษภาคม 2561
โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะหนองป่าล้ำ บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 3 ประจำปี 2561
งานส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะหนองป่าล้ำ บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 3 ประจำปี 2561 เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่ง .....
เมื่อวันที่: 7 พฤษภาคม 2561
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561
วันที่ 30 เมษายน 2561 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้กำหนดจัดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 25 .....
เมื่อวันที่: 7 พฤษภาคม 2561
ประชุมประจำเดือน เมษายน 2561
วันที่ 27 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ประจำเดือน เมษายน 2561 .....
เมื่อวันที่: 27 เมษายน 2561

หนังสือราชการกรมส่งเสริม ฯ

กำลังโหลด

หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

กำลังโหลด

ข่าวเปิดสอบของหน่วยงานราชการ


ข่าวการเมือง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการศึกษา